naamswijziging?

Naamswijziging

Inleiding
Kinderen dragen meestal de achternaam van hun vader. Na echtscheiding komt het nogal eens voor dat de moeder achternaam van de kinderen wil wijzigen in die van haar. Vooruitlopend op de officiële achternaamswijzing laat de moeder het kind al onder haar achternaam inschrijven op school en sportverenigingen.
Maar als moeder een nieuwe partner heeft kan de wens ontstaan om de achternaam van de kinderen te wijzigen in die van de stiefvader.

Omdat naamswijziging vaak als wapen werd gebruikt in het conflict tussen beide ouders en aanleiding was tot vele rechtszaken, is de wet aangepast. Aan de ene kant is het aanvragen van naamswijziging eenvoudiger geworden maar wordt naamswijziging minder vaak toegestaan.

Gewijzigde opvattingen
Vroeger vond men het vreemd wanneer kinderen aan andere achternaam hadden dan het gezin waar ze deel van uitmaakten. Tegenwoordig is het al lang niet ongebruikelijk meer dat er binnen een gezin meerdere achternamen voorkomen. Bij samenwonende partners ligt dat voor de hand, ook bij gehuwden komt het steeds vaker voor dat er verschillende achternamen worden gevoerd. Daarnaast zijn er veel gebroken gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen waarbij meerdere kinderen van verschillende partners opgroeien. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen dezelfde achternaam dragen als hun opvoeder.

De achternaam maakt onderdeel uit van de identiteit en de afstamming van een kind. Men hecht waarde aan de continuïteit van naamgeving, d.w.z. aan het behoud van de oorspronkelijke achternaam. Daarom is men terughouden met het toestaand van achternaamswijziging.
De vraag is welk belang van het kind wordt gediend met achternaamswijziging. Wat is de meerwaarde van achternaamswijziging?

Behoud van de achternaam van de vader draagt ertoe bij dat het kind zich kan identificeren met de biologische vader Het kind heeft er belang bij dat een vader niet wordt bevestigd in zijn vrees dat het kind van hem wordt losgeweekt

Procedure achternaamswijziging kinderen

Een nieuwe achternaam aanvragen kan op twee manieren. Via het ministerie van justitie of de rechter.

In principe wordt naamswijziging van jonge kinderen (<12 jaar) afgewezen.
Boven de 12 jaar is de stem van het kind belangrijk hoewel velen aangeven dat het kind dan nog eigenlijk te jong is om daarover goed te kunnen oordelen, vooral in een situatie echtscheiding.
Hebben beide ouders het gezamenlijk gezag dan dient naamswijziging door beiden te worden aangevraagd.
Is er sprake van eenhoofdig gezag dan kan deze ouder alleen naamswijziging aanvragen. Wel is het zo dat de andere ouder altijd in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening te geven. Ook als de andere ouder geen contact met het kind heeft of geen alimentatie betaalt.

Als het kind eenmaal volwassen is (18 jaar) dan kan het eenmalig besluiten om de naamswijziging weer ongedaan te maken.

Kosten naamswijziging
De kosten van naamswijziging zijn in 2011 gestegen tot 835,-- . Deze kosten krijg je niet terug als het verzoek tot naamswijziging wordt afgewezen.
Op deze kosten is geen korting meer mogelijk voor lage inkomens.

Vroeger kreeg de vader nog wel bericht van de naamswijziging, nu is dat echter niet meer zo zeker. Heb je daar ervaring mee? Laat het dan even weten...

Gebruik wettelijke achternaam

Achternaam ex-partner
Ook na echtscheiding of na het einde van geregistreerd partnerschap mag je, evenals na overlijden van je partner, diens achternaam blijven gebruiken. Tenminste zolang je niet opnieuw getrouwd bent op een geregistreerd partnerschap aangaat.
Wanneer de kinderen de achternaam van de ex-partner dragen kun je er dus voor kiezen om zijn achternaam te blijven dragen.
Desgewenst kan je ex-partner desgewenst aan de rechtbank vragen om je deze bevoegdheid te ontnemen.

Achternaam kind
Het komt regelmatig voor dat een moeder het kind reeds onder een andere achternaam door het leven laat gaan en daarmee vooruitloopt op een eventuele officiële achternaamswijziging. Als vader kun je daartegen bezwaar maken en eisen dat de wettelijke naam van het kind wordt gebruikt.
Voorwaarde is wel dat het kind jonger dan 12 jaar is en dat je als vader geen strafbare feiten hebt begaan t.a.v. kind.

Verzamel eerst bewijzen dat het kind een andere naam gebruikt, bijv. op school, sportclub enz. Daarna kun je een kort geding aanspannen.

Google echtscheiding
www deze site